پروژه های ارتباطی بخش غیرمخابراتی

جدول زیر بخشی از پروژه های انجام گرفته را نشان می دهد.

موضوع پروژه تاریخ کارفرما
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی شهرک های صنعتی بردسیر، سیجان 1 و 2، جیرفت 1 و 2 و شهر بابک 1392 شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان
تامین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Ditital/IP با ظرفیت 2500 شماره 1393 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تامین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن دیجیتال 1393 فرودگاه قشم
تامین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن دیجیتال با ظرفیت 1200 شماره 1394 دانشگاه علوم کشاورزی ساری
تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی ترانزیت ایستگاه راه آهن تهران 1394 اداره کل راه آهن تهران
تأمین، نصب و راه اندازي مرکز تلفن Digital/IP با ظرفیت 400 شماره 1394 دانشگاه صنعت نفت محمودآباد
تأمین، نصب و راه اندازی 8 دستگاه مرکز تلفن Digital/IP 1395 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1395 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1395 بیمارستان افضلی پور کرمان
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP با ظرفیت 960 شماره 1396 بیمارستان حضرت امام حسین(ع) اصفهان
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP با ظرفیت 1300 شماره 1396 بیمارستان شهید صدوقی یزد
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1396 بیمارستان ولیعصر رفسنجان
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1396 اداره کل امور اقتصادی و دارائی کرمان
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1396 ستاد امور شعب بانک ملی کرمان
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1397 مراکز بهداشت رابر و بافت کرمان
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1397 ستاد امور شعب بانک رفاه کرمان
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1397 اداره کل امور ورزش و جوانان خراسان شمالی
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1397 اداره کل زندان های آذربایجان غربی
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1397 اداره کل بهزیستی خراسان رضوی
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1397 اداره کل آموزش و پرورش البرز
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1397 اداره کل استاندارد کهکیلویه و بویراحمد
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1397 اداره کل آموزش و پرورش کردستان
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1397 شرکت آب و فاضلاب روستائی کردستان
تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن Digital/IP 1397 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه